Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti v procesu zajišťování služby předplácení tisku prostřednictvím předplatitelského systému Periodik (www.periodik.cz). Provozovatel předplatitelského systému Periodik je společnost Mikropost, s.r.o. (IČO 25793659) se sídlem v Praze 10 - Záběhlice, Konvalinková 3114/3 zapsáno v OR u MS v Praze oddíl C, vložka 70810.

2. Předplatné tisku

Předplatné tisku je obchodní forma, kdy si zákazník v předstihu objednává a předplácí službu (obvykle periodickou) , která je následně naplňována postupnými dodávkami objednaných výtisků.

Zájemce o předplatné si vybere požadovaný titul (časopis nebo noviny) a příslušnou nabídku, která obsahuje délku předpláceného období resp. počet vydání, cenu a příp. detailní popis obsahu nabídky. Následně zvolí preferovanou formu platby a odešle kompletně vyplněnou objednávku.

Systém automaticky odešle potvrzení objednávky předplatiteli a současně objednávku předá příslušnému správci předplatného, který po dobu trvání předplatného odesílá jednotlivé výtisky.

3. Nabídky předplatného

Systém Periodik nabízí předplatitelům aktuální nabídky předplatného převzaté z obchodních katalogů vydavatelů. Vydavatelé odpovídají na základě smluvního vztahu s provozovatelem systému Periodik za správnost a úplnost nabídek.

4. Subjekty působící v procesu předplatného

Vydavatel tisku
Je fyzickou či právnickou osobou vydávající periodický tisk na základě oznámení oprávněným orgánům státní správy, případně na základě povolení či licence, udělené v souladu s právními předpisy platnými v České republice resp. Slovenské republice.
Zpracovatel tisku
Zajišťuje přípravu výtisků pro distribuci. U časopisů se jedná obvykle o balení do fólie a adresování pomocí adresních štítků případně formou tzv. ink jetu.
Distributor tisku
Zajišťuje přepravní proces od zpracovatele k odběrateli tisku. Distribuci v ČR zpravidla zajišťuje Česká pošta s. p.
Správce předplatného
Je subjekt, který provádí správu předplatného, zajišťuje komunikaci s předplatiteli a organizačně zajišťuje agendu předplatného. Správcem předplatného může být sám vydavatel, nebo jiný subjekt, pověřený vydavatelem.
Systém Periodik
zajišťuje komplexní a aktuální informace o nabídce periodického tisku v České a Slovenské republice a zajišťuje příjem a dle smlouvy s vydavatelem ve vybraných případech též platby objednávek předplatného tisku. Pro některé vydavatele zajišťuje systém komplexní službu správy předplatného tisku.

Příjem objednávek předplatného je právně zajištěn formou smluv a dohod se všemi relevantními subjekty v rámci procesu předplácení tisku.

5. Objednávka

Objednávka musí obsahovat:

 • Specifikaci periodického titulu
 • Specifikaci obchodní nabídky, která obsahuje cenu, počet vydání resp. jinak specifikované předplatitelské období.
 • Počet výtisků jednotlivých vydání titulu.
 • Datum zahájení doručování resp. číslo vydání, kterým má být doručování zahájenoVšechny objednávky předplatného jsou považovány za objednávky na dobu neurčitou, dokud nejsou předplatitelem písemně ukončeny.
 • Typ preferované platby
 • Fakturační adresu:
  • Jméno, příjmení a titul
  • Adresu plátce předplatného a identifikační číslo organizace, bylo-li předplatiteli přiděleno
  • Emailovou adresu
  • Telefonní kontakt
 • Doručovací adresu:
  • Jméno, příjmení a titul
  • Adresa fyzické či právnické osoby, které má být titul doručován, není-li tato osoba totožná s fakturační adresou (adresu pro doručování je možné během trvání předplatného kdykoliv bezplatně změnit)

Odesláním objednávky souhlasí zákazník s těmito obchodními podmínkami resp. s obchodními podmínkami vydavatele.

6. Platba předplatného

Úhradu ceny předplatného provádí zákazník na základě výzvy k úhradě na účet stanovený vydavatelem nebo formou on-line platby na účet provozovatele systému Periodik, který platby převede vydavateli.

Reklamace plateb provedených přímo na účet stanovený vydavatelem uplatňuje předplatitel přímo u vydavatele nebu u jím pověřeného subjektu. Reklamace on-line plateb provedených na účet Mikropostu uplatňuje předplatitel u Mikropostu nebo u vydavatele, který o této reklamaci bezodkladně informuje Mikropost.

Inkaso na účet vydavatele lze realizovat formou zálohové faktury převodem, poštovní poukázkou, nebo jiným způsobem, který umožňuje vydavatel. Každý zákazník má právo na vystavení daňového dokladu.

7. Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi vydavatelem (příp. subjektem, který vydavatel pověřil zpracováním agendy předplatného) a zákazníkem vzniká zaplacením ceny předplatného a doručením této částky na účet nebo do pokladny vydavatele nebo pověřeného subjektu.

8. Realizace objednávky

Realizace objednávky probíhá u jednotlivých titulů na základě smlouvy provozovatele s vydavatelem, zpracovatelem či distributorem.

9. Rušení předplatného

Na základě podmínek vydavatelů nelze provést rušení předplatného prostřednictvím předplatitelského systému Periodik.cz, ale musí být uplatněno přímo u vydavatele resp. subjektu vydavatelem pověřeného.

Aktuální kontaktní údaje na správce předplatného jsou vždy uvedeny v zasílaném emailovém potvrzení objednávky.

10. Zákaznický servis

Zákaznický servis Periodik.cz je k dispozici předplatitelům v pracovní dny v době od 8.00 hod do 17:00 hod na telefonním čísle 242 493 131 nebo na e-mailové adrese info@periodik.cz.

11. Reklamace

Předmětem reklamace může být nedodání předplaceného výtisku, dodání neúplného výtisku, nekvalitně polygraficky zpracovaného výtisku, nevložení nebo poškození přílohy CD, DVD, ...

Na základě podmínek vydavatelů nelze provádět příjem reklamací v systému Periodik, ale musí být uplatněno přímo u vydavatele resp. subjektu vydavatelem pověřeného.

12. Obchodní sdělení (newsletter)

Před odesláním objednávky předplatného je vždy zákazník požádán o souhlas se zasíláním obchodních sdělení ze systému Periodik. Zákazník má právo toto zasílání kdykoliv odmítnout.

13. Ochrana osobních údajů

Provozovatel systému Periodik je registrován u ÚOOÚ po číslem 00052419. Požadované osobní údaje jsou nezbytné ke zpracování objednávky v systému Periodik. Provozovatel dále poskytne osobní údaje pouze vydavateli časopisu nebo subjektu pověřenému vydavatelem a příslušnému distributorovi k expedici.

Objednávka obsahuje souhlas ke zmíněnému nakládání s osobními údaji (osobní údaje budou zpracovány dle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů) ke všem činnostem, souvisejícím s vedením předplatného. Souhlas je udělen na dobu neurčitou. Předplatitel má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu osobních údajů a právo být informován o způsobu zpracování osobních údajů. Svůj souhlas ke zpracování osobních údajů může předplatitel kdykoli odvolat formou písemného či elektronického dopisu.

14. Závěrečná ustanovení

Platnost těchto všeobecných obchodních podmínek je od 1. 1. 2015. Provozovatel si vyhrazuje právo doplnit resp. upravit tyto podmínky v závislosti na provozních či jiných změnách v procesu zajišťování předplácení tisku.